Asepyme: Mercantil
Inici Serveis Mercantil

Mercantil

mercantil.jpgInscripció de documents i escriptures notarials
En el Registre Mercantil Provincial, Registre Mercantil Central i/o en el Registre de la Propietat. l`abast del servei d`assessoria mercantil administrativa comprèn la tramitació d`escriptures d`ampliació de capital, poders, fusió, escissió, compravenda d`immoble, hipoteca, cancel·lació d`hipoteca, divisió horitzontal i qualsevol altra que se`ns encomani, des del seu atorgament fins seva definitiva inscripció en el Registre corresponent, assumint la totalitat de la gestió d`aquests documents i mantenint regularment i puntualment informat de l`evolució de cada expedient.

Constitució de societats i tràmits relacionats
L`assessoria mercantil administrativa s`encarrega de la constitució de la societat, redacció d`estatuts i alta d`activitat fiscal que un empresari o emprenedor pugui necessitar.

Liquidació de l`Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
Així com, de l`impost sobre successions i donacions. L`àrea d`assessoria mercantil administrativa estudia les diferents opcions tributàries, assessorant la millor tributació.

Legalització i actualització de societats inoperants, Societat Limitada i Societat Anònima.
Actualització mercantil de societats per tancament del Registre, no presentació d`impostos, llibres d`actes. Consulti amb els nostres consultors del servei d`assessoria mercantil administrativa l`opció que li permeti una adequada posada al dia de la seva societat.

Confecció i dipòsit de Comptes Anuals
La confecció de comptes anuals ha esdevingut una especialització dins el servei d`assessoria mercantil administrativa en ser obligatòria la inclusió de determinada informació que afecta la fiscalitat i responsabilitat de l`empresa.

En definitiva, el servei de Gestió i Assessoria Mercantil Registral d’Asepyme l`ajudarà en els tràmits i gestions mercantils que vostè com a empresari, emprenedor o professional pugui necessitar.

Member of Russell Bedford International