Asepyme; Comptabilitat
Inici Serveis Comptabilitat

Comptabilitat

contabilidad.jpgA Asepyme donem suport a més de 500 empreses nacionals i estrangeres en l`operativa diària de les seves gestions, facilitant la presentació d`impostos, gestió de les seves comptabilitats i la seva gestió administrativa. Oferim una assessoria comptable i una assessoria fiscal complementària i eficaç. Consolidant la nostra posició com assessoria comptable i fiscal de primer nivell hi ha els més de 20 professionals, amb una preparació i experiència d`acord amb les exigències que marquen els nostres clients. Com gestors d`obligacions fiscals i assessors comptables proporcionem una assessoria comptable i una assessoria fiscal amb un alt coneixement d`impostos i financer-comptable que ens permet aportar solucions a l`àrea de Gestió Comptable i Tributària als nostres clients.

Oferim assessoria comptable i gestió fiscal especialitzada a PIMES mitjançant un desenvolupament complet dels següents serveis:

  • Elaboració, assessorament i gestió d`impostos: Impost sobre Societats i Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i Compliance Fiscal.
  • Elaboració, assessorament i gestió de comptabilitats: Balanç de situació, Compte de pèrdues i guanys, Estat de canvis en la situació financera, Pressupostos, Projeccions i Anàlisi financers.

En aquest ànim, aportem tecnologia pròpia o fem servir la seva; treballem a les nostres oficines o acudim a les seves dependències (in company services); l`ajudem a dissenyar aquells informes d`informació que realment aporten valor al seu negoci i, sobretot, li facilitem tot el coneixement i l`experiència d`una firma de serveis professionals líder en l`àmbit comptable i financer. Addicionalment, realitzem tasques d`emplenament d`impostos (tax compliance) per als nostres clients, aportant una perfecta compenetració entre els nostres equips comptables i fiscals, amb l`únic objectiu d`aportar una solució integrada que excedeixi les expectatives que ha posat en nosaltres. La nostra elevada especialització ens permet aconseguir que aquells criteris que la companyia estableix en la seva planificació fiscal siguin rigorosament portats a la pràctica en el seu dia a dia.

Elaboració de Comptabilitats
El servei d`assessoria comptable abasta les diferents tipologies que pot adoptar l`activitat econòmica empresarial:

Activitats empresarials de caràcter mercantil
En la que és obligatori confeccionar comptabilitat ajustada al que disposa el Codi de Comerç –llibres diari, d`inventari i comptes anuals-, així com legalitzar els llibres comptables en el Registre Mercantil. Es complementa amb una assessoria comptable de resolució de consultes de caire comptable recolzada en la normativa específica i en una assessoria fiscal que permet confeccionar els impostos als quals està subjecta l`activitat.

Activitats empresarials que no tinguin caràcter mercantil
En les que s`han de confeccionar els llibres-registre d`ingressos i vendes, de despeses i compres i de béns d`inversió. En aquest cas la nostra assessoria comptable té com a finalitat el control econòmic i comptable de l`activitat sent més rellevant l`assessoria fiscal que determina la subjecció a tributació de l`activitat.

Activitats professionals
En les que són obligatoris els llibres-registre d`ingressos, de despeses, de béns d`inversió i de provisió de fons i bestretes. En aquest servei cobra més rellevància l`assessoria fiscal donat el caràcter directe de la tributació de les activitats professionals, podent, si és requerit pel client, confeccionar la seva comptabilitat emmarcada dins de l`assessoria comptable similar al d`una PIME o empresa.

Elaboració d`estats financers
Amb aquest servei oferim un anàlisi de la informació financera de l`empresa amb una base sòlida i reduir així al màxim les possibilitats d`errors en la gestió. És un pas més dins de l`assessoria comptable. Es constitueix d`aquesta manera en una important font d`informació per a l`empresari, que li permetrà conèixer el major o menor encert en la seva actuació.

Legalització de Llibres Comptables
Ens encarreguem de confeccionar els llibres de comptabilitat més comuns com el llibre diari, el d`inventari i comptes anuals, i els que com a conseqüència de l`activitat s`estimi convenient per facilitar una major comprensió d`aquesta. Posteriorment i en el termini legalment establert procedim a la seva presentació en el Registre Mercantil corresponent. Aquest servei està englobat en la nostra assessoria comptable recurrent.

Confecció i dipòsit de Comptes Anuals, Memòria i Informe de gestió
Preparem els comptes anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, Memòria, Estat de Canvis del Patrimoni Net, així com l`Estat de Fluxos d`Efectiu) que hauran de ser formulades per l`empresari o els administradors en el termini màxim de tres mesos, a comptar des del tancament de l`exercici. Un cop formulades i aprovades per la Junta General d`Accionistes procedim al seu dipòsit en el Registre Mercantil corresponent. Dins de l`assessoria comptable donem suport a les societats subjectes a auditoria de comptes ja sigui de forma voluntària o obligatòria en la confecció dels seus comptes anuals.

Assessoria comptable i econòmica
Aquest servei comprèn des de l`anàlisi d`una inversió i les seves alternatives fins al seguiment i/o preparació d`un pla de negocis. Realitzant així mateix plans de tresoreria, pressupostos i anàlisi de costos. Es pot complementar amb el servei d`assessoria fiscal que permeti assegurar la gestió de la tributació d`aquest.

1. Control i col·laboració en els tancaments comptables periòdics de l`entitat.
2. Establiment de polítiques comptables genèriques i específiques.
3. Reunions periòdiques amb la Direcció analitzant la informació que emana de la comptabilitat.
4. Assistència i col·laboració en el tancament comptable de l`exercici.
5. Elaboració de la memòria de l`entitat.
6. Presentació de la comptabilitat i la seva discussió amb els auditors.
7. Preparació i Dipòsit davant el Registre Mercantil dels comptes anuals de la Companyia.
8. Consolidació de Balanços. Per imperatiu legal o per sol·licitud del client amb caràcter voluntari, elaborem els Balanços i Comptes de
    Pèrdues i Guanys Consolidats de grups de companyies.
9. Negocis conjunts. Els més comuns són les Unions Temporals d`Empreses. Confecció dels Estats Financers i la seva integració en la
   comptabilitat de les partícips.
10. Operacions de Fusió, Escissió i Aportacions no dineràries. Dissenyem els passos necessaris a realitzar en aquest tipus d`operacions.

Member of Russell Bedford International